……………….. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                              : adı soyadı Tc No  adres

VEKİLİ(VARSA)                 :

DAVALI                              : adı soyadı Tc No  adres

KONU                                 : Evlilik birliğinin anlaşmalı olarak sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR                 :

Taraflar …… tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların işbu evlilikten müşterek bir/iki …. İsimli kız/erkek çocukları bulunmaktadır.

Taraflar arasında uzun  süredir devam eden anlaşmazlıklar zamanla daha da artmış ve aralarında ki evlilik artık çekilmez hale gelmiştir.

Taraflar; evlilik malları, nafaka ve tazminat hususlarında anlaşmıştır. Boşanma sonucu ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili protokol hazırlanmıştır. Bu konuda hazırlanan protokol ekte sunulmuştur.

Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içinde edinmiş oldukları malvarlığının paylaşımına, çocukların velayetine, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler yer almaktadır.

Ekte sunulan ve taraflar arasında ….. tarihinde imzalanan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ DELİLLER         : Nüfus kayıt örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü

HUKUKİ SEBEPLER        : TMK md. 166 ve sair yasal mevzuat

SONUÇ VE İSTEM          :  Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen tespit edilecek nedenlerle, tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına, ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nün tasdikine karar verilmesini talep ederiz. ……/…../2021

 

EKLER:

Taraflar arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolü

Vekaletname

Taraflara ait aile kayıt örneği