Evlenme akdini gerçekleştirebilmek için bazı özelliklere sahip olmamız ve Türk Medeni Kanununda düzenlenen evlenme engellerine sahip olmamak gerekmektedir. Bahsettiğimiz evlenme engelleri kanunumuzun 129-133.maddeleri arasında düzenlenmiştir. İlgili maddeleri incelediğimizde iki grup evlenme engellerinden söz edebiliriz. Bunlar;

Kesin evlenme engelleri; hısımlık ilişkisi, mevcut evlilik, ayırt etme gününün bulunmaması ve evlenmeye engel akıl hastalığının bulunması şeklinde kanunda dört tane düzenlenmiştir. Kesin evlenme engelleri evliliğin hükümsüz olmasına neden olurlar. . Kesin olmayan evlenme engelleri; iddet müddeti ve evlenmeye engel hastalıklardır. Kesin olmayan evlenme engelleri evlenmenin geçerliliğini etkilemez.

Kesin Evlenme Engelleri

Kesin evlenme engelleri evliliğin oluşumuna doğrudan etki sağlayan, mevcut olması halinde evliliğin hükümsüz olmasını sağlayan engellerdir. Kesin evlenme engelleri Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olup; hısımlık, mevcut evlilik ve akıl sağlığıdır.

1.Hısımlık

Kesin evlenme engellerinden biri olan hısımlık Türk Medeni Kanunun 129.maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesinden de anlayacağımız üzere;

  • Üst soy ile alt soy arasında,
  • Kardeşler arasında,
  • amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında, 
  • Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin
    üstsoyu veya altsoyu arasında, 
  •  evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlilik yasaktır.

2.Mevcut Evlilik

Hukuk sistemimiz tek evliliği kabul etmiştir. Evlenecek kişilerin geçerli bir evlilik yapabilmeleri için başkaca kişilerle evli olmamaları gerekmektedir. Bu sebeplerle evli bir kişinin yapacağı ikinci evlilik mutlak butlanla sakat evlilik olacaktır. Türk Medeni Kanunun 130.maddesinde, yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.

Dikkat etmemiz gereken nokta, eş hakkında gaipliğine karar verilen kişi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

3.Akıl Hastalığı

Türk Medeni Kanunun 133.maddesinde akıl hastalarının evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla ispat edilmediği sürece evlenemeyeceklerdir. Aksi halde yapılan evlilik geçersiz olur.

Kesin Olmayan Evlenme Engelleri

Kesin olmayan evlenme engellerikesin evlenme engelleri gibi kesin ve ağır sonuçlar doğurmazlar. Kesin olmayan evlenme engellerinden birinin varlığı halinde kural olarak evlenme gerçekleşemez ancak bir şekilde evlenme akdi gerçekleşmiş ise, evlilik hükümsüz hale gelmez. Bunlar, kadınlar için bekleme (iddet) süresi ve bulaşıcı hastalıklardır.

1.Kadınlar İçin Bekleme Süresi (İddet)

Türk Medeni Kanunun 132.maddesinde; evlilik sona erdiği zaman, kadının, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemeyeceği belirtilmiştir. Bu kuralın konulmasındaki amaç, soy bağı karışıklığını önlemektir. Bu nedenle kadın doğum yapmışsa, kadının önceki evliliğinden gebe olmadığı anlaşılmışsa veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahekeme tarafından bu süre ortadan kalkar.

Soy bağı karışıklığını önlemek amacıyla getirilen 300 günlük süreye uyulmayarak kadın evlenmiş ise, evlilik sonradan geçersiz hale gelmez.

2.Bulaşıcı Hastalıklar

Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 123. maddesine göre;  Frengi, belsoğukluğu ve yumuşak şankr ve cüzzama ve bir akıl hastalığına yakalanmış olanların evlenmesi yasaktır. Bu hastalıklar usulü dairesinde tedavi edilip bulaşma tehlikesi geçtiğine veya iyileştiğine dair tabip raporu ibraz olunmadıkça hastalığa yakalanmış olanlar nikahları olamaz. Ancak eşlerin istemesi halinde taraflar evlenmişlerse, bu hastalıklar evliliği geçersiz kılmaz.

Bu yazımızda Türk Medeni Hukuku kapsamında İstanbul Boşanma Avukatı bulunduran büromuz ekibi tarafından evlilik engelleri nedenleri kapsamında genel bilgilendirmeler yapılmıştır. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olup boşanma davalarının da en yoğun olduğu şehirlerin başında gelmektedir. Bizlerde İstanbul boşanma avukatı olarak evlilik nedenleriyle sık sık karşılaşmaktayız. Beşiktaş boşanma avukatı, şişli boşanma avukatı, Mecidiyeköy boşanma avukatı, Kadıköy boşanma avukatı, Sarıyer boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren uzman avukatlarımızdan merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.