Aile HukukuAnlaşmalı Boşanmada Nafaka

10 Aralık 2023

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanma konusunda anlaştıkları ve bu anlaşmalarını bir protokol ile düzenledikleri boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma davasında, eşler boşanmanın yanı sıra aşağıdaki konularda da anlaşmaya varabilirler:

 • Velayet
 • Çocukların bakım ve eğitim giderleri
 • Mal paylaşımı
 • Nafaka

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka konusu, eşlerin serbest iradelerine bırakılmıştır. Eşler, anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka ödenip ödenmeyeceğini, ödenecek ise ne miktarda ödeneceğini, nafakanın hangi süreyle ödeneceğini kendi aralarında kararlaştırabilirler.

Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka ödenmesine karar verilmesi durumunda, nafaka miktarı belirlenirken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Nafaka yükümlüsünün ve nafaka alacaklısının gelir ve giderleri
 • Nafaka alacaklısının çalışma durumu ve ekonomik durumu
 • Nafaka alacaklısının ve nafaka yükümlüsünün yaş, sağlık durumu ve benzeri kişisel özellikleri

Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka miktarı belirlenirken, hakimin takdir yetkisi yoktur. Ancak, taraflar arasında nafaka konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda, hakim, iştirak nafakası konusunda takdir yetkisini kullanabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde, boşanma davası görülmeye devam edilir ve nafaka konusu mahkeme tarafından karara bağlanır.

Anlaşmalı boşanma davasında nafakanın ödenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 • Nafaka, nafaka yükümlüsü tarafından aylık olarak ödenir.
 • Nafaka alacaklısı, nafakanın ödenmemesi halinde, nafakanın tahsili için icra takibi başlatabilir.
 • Nafaka, nafaka alacaklısının ihtiyacını karşılayacak miktarda olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka konusunda detaylı bilgi almak için bir avukata danışmak faydalı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Türleri

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olmak üzere iki türde talep edilebilir.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası, boşanma sonrasında velayeti kendisine verilmeyen eşin, çocuğunun bakım ve eğitim giderlerini karşılamak için ödediği nafakadır. İştirak nafakasının süresi, çocuğun ergin olana kadar devam eder.

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında ekonomik olarak yoksulluğa düşen eşin, geçimini sağlamak için ödediği nafakadır. Yoksulluk nafakasının süresi, nafaka alacaklısının ekonomik durumunun iyileşmesi ile sona erer.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Talebi

Anlaşmalı boşanma davasında nafaka talebi, boşanma protokolünde belirtilir. Protokolde nafaka talebinin açıkça belirtilmesi gerekir. Nafaka talebinin açıkça belirtilmemesi halinde, nafaka talebinin olmadığı kabul edilir.

Nafaka talebinde bulunurken, nafakanın miktarı, hangi süreyle ödeneceği ve ödenme şekli belirtilmelidir. Nafaka miktarının belirlenmesinde, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır.

Nafaka talebinin yerine getirilmemesi halinde, nafaka alacaklısı, nafakanın tahsili için icra takibi başlatabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı

Anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımı, eşlerin serbest iradelerine bırakılmıştır. Eşler, anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varabilirler.

Anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımı konusunda anlaşma sağlanamadığı takdirde, boşanma davası görülmeye devam edilir ve mal paylaşımı konusu mahkeme tarafından karara bağlanır.

Anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımı konusunda aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

 • Mal paylaşımı, evlilik birliği içerisinde edinilen mallara ilişkindir.
 • Eşlerin edinilmiş malları, evlilik birliği içerisindeki çalışmaları, emekleri ve katkıları ile elde ettikleri mallardır.
 • Eşlerin edinilmiş malları, eşler arasında eşit olarak paylaştırılır.

Anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımı konusundaki anlaşma, aşağıdaki hususları içerebilir:

 • Malların aynen paylaşılması
 • Malların paraya çevrilerek paylaşılması
 • Bir eşe tüm malların verilmesi, diğer eşe başka bir tazminat ödenmesi

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Türleri

Anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımı, aşağıdaki türlerde yapılabilir:

 • Aynen Paylaşım: Eşler, malları aynen paylaşmayı kararlaştırabilirler. Bu durumda, mallar üzerinde bulunan ipotek, haciz ve benzeri haklar da paylaşılır.

Anlaşmalı Boşanmada Aynen Paylaşım

 • Paraya Çevrilerek Paylaşım: Eşler, malları paraya çevirerek paylaşmayı kararlaştırabilirler. Bu durumda, mallar satılarak elde edilen para, eşler arasında eşit olarak paylaştırılır.

Anlaşmalı Boşanmada Paraya Çevrilerek Paylaşım

 • Bir Eşe Verilmesi: Eşler, bir eşe tüm malların verilmesini, diğer eşe başka bir tazminat ödenmesini kararlaştırabilirler. Bu durumda, malların değeri, diğer eşe ödenecek tazminata karşılık olarak düşürülür.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Talebi

Anlaşmalı boşanma davasında mal paylaşımı talebi, boşanma protokolünde belirtilir. Protokolde mal paylaşımı talebinin açıkça belirtilmesi gerekir. Mal paylaşımı talebinin açıkça belirtilmemesi halinde, mal paylaşımı talebinin olmadığı kabul edilir.

Mal paylaşımı talebinde bulunurken, malların hangi şekilde paylaşılacağına dair açık bir hüküm belirtilmelidir.

Anlaşmalı Boşanmada mal paylaşımı

Anlaşmalı Boşanmada Kadının Hakları

Anlaşmalı boşanma davasında kadın, diğer eşle eşit haklara sahiptir. Kadın, anlaşmalı boşanma protokolünde aşağıdaki haklarını talep edebilir:

 • Velayet: Kadın, çocuğun velayetini talep edebilir. Velayet hakkı, çocuğun bakımını, gözetimini ve temsilini içeren bir haktır. Velayet hakkı, çocuğun menfaatine göre belirlenir.
 • Çocukların bakım ve eğitim giderleri: Kadın, çocuğun bakım ve eğitim giderlerinin karşılanmasını talep edebilir. Bakım ve eğitim giderleri, çocuğun beslenmesi, giyimi, barınma, sağlık, eğitim ve benzeri ihtiyaçlarını kapsar. Bakım ve eğitim giderleri, çocuğun ana ve babası tarafından eşit olarak karşılanır.
 • Mal paylaşımı: Kadın, edinilmiş mallara katılma rejiminde ise, evlilik birliği içerisinde edinilen malların eşit olarak paylaşılmasını talep edebilir.
 • Nafaka: Kadın, boşanma sonrasında ekonomik olarak yoksulluğa düşerse, yoksulluk nafakası talep edebilir. Yoksulluk nafakası, kadının geçimini sağlamak için ödenen bir nafaka türüdür.

Anlaşmalı boşanma davasında kadın, haklarını korumak için bir avukata danışması faydalı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmada Kadının Hakları ile İlgili Bazı Detaylar

 • Velayet: Kadın, çocuğun velayetini talep ederken, çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmalıdır. Çocuğun yaşı, ihtiyaçları, anne ve babasının kişilik özellikleri gibi hususlar, velayet hakkının belirlenmesinde dikkate alınır.
 • Çocukların bakım ve eğitim giderleri: Kadın, çocuğun bakım ve eğitim giderlerini talep ederken, çocuğun ihtiyaçlarını detaylı olarak belirtmelidir. Bakım ve eğitim giderlerinin belirlenmesinde, çocuğun yaşı, ihtiyaçları, eğitim durumu gibi hususlar dikkate alınır.
 • Mal paylaşımı: Kadın, mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varamıyorsa, mal paylaşımı davasını açabilir. Mal paylaşımı davasında, kadın, edinilmiş mallara katılma rejiminde ise, evlilik birliği içerisinde edinilen malların eşit olarak paylaşılmasını talep edebilir.
 • Nafaka: Kadın, boşanma sonrasında ekonomik olarak yoksulluğa düşerse, yoksulluk nafakası talep edebilir. Yoksulluk nafakası talebinde bulunurken, kadının gelir ve giderleri, çalışma durumu, sağlık durumu gibi hususlar dikkate alınır.

İstanbul Boşanma Avukatı

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Paylaşımı Davası Açılır mı

Evet, anlaşmalı boşanma sonrasında mal paylaşımı davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar, boşanmanın yanı sıra mal paylaşımı konusunda da anlaşmaya varabilirler. Ancak, anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı takdirde, taraflar anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra mal paylaşımı davası açabilirler.

Anlaşmalı boşanma sonrasında mal paylaşımı davasının açılabilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekir:

 • Taraflar evli olmalıdır.
 • Taraflar arasında mal paylaşımına ilişkin bir anlaşma bulunmamalıdır.
 • Anlaşmalı boşanma kararı kesinleşmiş olmalıdır.

Anlaşmalı boşanma sonrasında mal paylaşımı davası, boşanma davasının görüldüğü mahkemede açılır. Davada, taraflar, evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımı konusunda taleplerini ileri sürerler. Mahkeme, tarafların iddialarını ve delillerini değerlendirerek, malların paylaşımına ilişkin bir karar verir.

Anlaşmalı boşanma sonrasında mal paylaşımı davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürebilir. Bunun nedeni, mahkemenin tarafların iddialarını ve delillerini detaylı olarak değerlendirmesi gerektiğidir.

Anlaşmalı boşanma sonrasında mal paylaşımı davası açmayı düşünen kişilerin, bir avukata danışmaları faydalı olacaktır. MET Hukuk Danışmanlık olarak İstanbul Boşanma Avukatı hizmetimiz ile sizlere anlaşmalı boşanma davalarında destek veriyoruz. Beşiktaş’ta bulunan Hukuk Büromuzu ziyaret ederek boşanma davalarınızda bizlerden destek alabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Mal Paylaşım Davası Açılır mı

Anlaşmalı Boşanmadan Sonra Nafaka Davası Açılır mı

Evet, anlaşmalı boşanma sonrasında nafaka davası açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar, boşanmanın yanı sıra nafaka konusunda da anlaşmaya varabilirler. Ancak, anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka talebine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı takdirde, taraflar anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesinden sonra nafaka davası açabilirler.

Anlaşmalı boşanma sonrasında nafaka davasının açılabilmesi için, nafaka talebinde bulunan tarafın, nafakanın gerekliliğini ispat etmesi gerekir. Nafakanın gerekliliği, aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir:

 • Nafaka talep eden tarafın gelir ve giderleri
 • Nafaka talep eden tarafın çalışma durumu
 • Nafaka talep eden tarafın yaşı, sağlık durumu ve benzeri kişisel özellikleri
 • Nafaka talep eden tarafın kusur durumu
 • Nafaka talep eden tarafın velayet hakkının bulunup bulunmadığı
 • Çocuğun yaşı, ihtiyaçları ve eğitim durumu

Anlaşmalı boşanma sonrasında nafaka davası, boşanma davasının görüldüğü mahkemede açılır. Davada, taraflar, nafakanın miktarı, hangi süreyle ödeneceği ve ödenme şekli konusunda taleplerini ileri sürerler. Mahkeme, tarafların iddialarını ve delillerini değerlendirerek, nafakanın miktarına ve ödenme şekline ilişkin bir karar verir.

Anlaşmalı boşanma sonrasında nafaka davası açmayı düşünen kişilerin bir avukat desteği almaları önemlidir. MET Hukuk Danışmanlık olarak İstanbul Beşiktaş’ta tecrübeli Aile avukatlarımız ile müvekkillerimize anlaşmalı ve çekişmeli boşanma süreçlerinde destek oluyor ve nafaka, mal paylaşımı konularında çözümler sunuyoruz. Sizlerde bizimle iletişime geçerek Boşanma Avukatı desteği alabilir ve boşanma sürecinizi daha doğru sürdürebilirsiniz.

Hemen Ara