Gayrimenkul HukukuTahliye Davası Nasıl Açılır (2024 Dilekçe Örneği)

12 Nisan 2024

Tahliye davası açmak için gereken adımlar şunlardır:

 1. Tahliye Sebebinin Belirlenmesi:

Dava açmadan önce tahliye sebebinin kanunda yer alan sebeplerden biri olduğundan emin olunmalıdır. En yaygın tahliye sebepleri şunlardır:

 • Kiranın düzenli ödenmemesi: Kiracı, kirayı 2 ay üst üste veya 3 ay içinde 4 defa ödemezse tahliye edilebilir.
 • Sözleşmenin sona ermesi: Belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşmenin bitiminde tahliye davası açılabilir.
 • Kiraya verenin ihtiyacı: Kiraya veren, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu bir kişi için konuta ihtiyaç duyması halinde tahliye davası açabilir.
 1. İhtarname Gönderilmesi:

Kanunda belirli tahliye sebepleri için ihtarname gönderilmesi zorunludur. Örneğin, kiraya verenin ihtiyacı nedeniyle dava açılabilmesi için kiraya verenin kiracıya ihtarname göndermesi gerekir.

 1. Tahliye Davası Dilekçesinin Hazırlanması:

Dava dilekçesinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Davacının ve davalının kimlik bilgileri
 • Kiralananın bilgileri
 • Tahliye sebebi
 • İhtarname bilgileri (gerekirse)
 • Deliller
 • Hüküm ve talepler
 1. Tahliye Davası Dilekçesinin Sunulması:

Dava dilekçesi, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine sunulur.

 1. Dava Süreci:

Dava dilekçesi mahkemeye sunulduktan sonra, davalıya cevap verme süresi verilir. Davalı, cevap dilekçesinde savunmasını sunar. Mahkeme, tarafların delillerini inceledikten sonra karar verir.

Tahliye davası açma süreci karmaşık olabilir. Bu nedenle, bu konuda bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Ek Bilgiler:

 • Tahliye davası harç ve masrafları davacı tarafından ödenir.
 • Tahliye davası sonucunda davacı lehine karar verilirse, kiracının taşınmazı boşaltması gerekir.
 • Kiracı, tahliye kararına itiraz edebilir.

Kiracı Tahliye Davası

Tahliye Davası Şartları

Tahliye davası açabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlar, kiracının kusuruna dayalı tahliye ve kiraya verenin ihtiyacı sebebiyle tahliye olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Kiracının Kusuruna Dayalı Tahliye Şartları:

 • Kira Bedelini Ödememesi: Kiracı, kira bedelini 2 ay üst üste veya bir yıl içinde 4 defa ödemezse tahliye edilebilir. İhtarname gönderilmesi şarttır.
 • Kira Bedelini Zamana Uygun Ödememesi: Kiracı, kira bedelini her ay gecikmeli ödüyorsa ve bu gecikmeler kira bedelinin önemli bir kısmını oluşturuyorsa tahliye edilebilir. İhtarname gönderilmesi şarttır.
 • Kiraya Verenin Onayı Olmadan Taşınmazı Üçüncü Kişiye Devretmesi: Kiracı, kiraya verenin yazılı onayı olmadan taşınmazı üçüncü kişiye devrederse tahliye edilebilir.
 • Taşınmazı Aksi Amaçla Kullanması: Kiracı, taşınmazı konut olarak kiraladığı halde işyeri veya depo olarak kullanması gibi, sözleşmeye aykırı şekilde kullanması halinde tahliye edilebilir. İhtarname gönderilmesi şarttır.
 • Taşınmazda Ağır ve Onarılması Zor Hasar Vermesi: Kiracı, taşınmazda ağır ve onarılması zor hasar verirse tahliye edilebilir. İhtarname gönderilmesi şarttır.
 • Komşuları Rahatsız Etmesi: Kiracı, komşularını aşırı derecede rahatsız etmesi halinde tahliye edilebilir. İhtarname gönderilmesi şarttır.
 • Ahlak Dışı Faaliyetlerde Bulunması: Kiracı, taşınmazda ahlak dışı faaliyetlerde bulunursa tahliye edilebilir. İhtarname gönderilmesi şarttır.

Kiraya Verenin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Şartları:

 • Kiraya Verenin Kendisi veya Yakınları için Konut İhtiyacı: Kiraya veren, taşınmazı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ihtiyacı sebebiyle tahliye edebilir.
 • Kiraya Verenin İşyeri İhtiyacı: Kiraya veren, taşınmazı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için işyeri ihtiyacı sebebiyle tahliye edebilir.
 • Taşınmazın Yeniden İnşa Edilmesi veya Onarılması: Kiraya veren, taşınmazı yeniden inşa etmek veya esaslı onarım yapmak için tahliye edebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Tahliye davası açmadan önce kiracıya ihtarname gönderilmesi gerekir. İhtarnamede, tahliye sebebi ve süresi açıkça belirtilmelidir.
 • Tahliye davası, kira sözleşmesinin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılmalıdır.
 • Tahliye davaları, Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde görülür.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Tahliye Davası Açma Süresi

Tahliye davası açma süresi, kira sözleşmesinin türüne ve tahliye sebebine göre değişmektedir.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde:

 • Süre bitiminde tahliye: Kira sözleşmesi sona erdiğinde, kiraya veren 1 ay içinde tahliye davası açabilir.
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye: Kiraya veren, kira sözleşmesi bitiminden bağımsız olarak, ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir. Ancak, bu durumda kiraya verenin ihtiyaç sebebini ispat etmesi gerekir.
 • Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye: Kira bedelinin 2 ay arka arkaya veya toplamda 4 aydan fazla gecikmesi halinde kiraya veren, ihtarname göndermeden tahliye davası açabilir.

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde:

 • İhtiyaç nedeniyle tahliye: Kiraya veren, en az 6 ay kiracıya ihtarname çektikten sonra ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.
 • Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye: Kira bedelinin 2 ay arka arkaya veya toplamda 4 aydan fazla gecikmesi halinde kiraya veren, ihtarname göndermeden tahliye davası açabilir.
 • Yasanın emrettiği diğer hallerde tahliye: Yasanın emrettiği diğer hallerde de kiraya veren tahliye davası açabilir.

Önemli: Tahliye davalarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu süre, tahliye sebebinin öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

Dava açmadan önce: Tahliye davası açmadan önce bir avukata danışmanız ve yasal haklarınızı öğrenmeniz önemlidir. Bizimle iletişime geçerek yasal hak ve hükümlülüklerinizi öğrenebilirsiniz.

kiracı tahliye davası ne kadar sürer

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı tahliye davası, kiraya verenin, kiracının kiralanan taşınmazı tahliye etmesini talep ettiği dava türüdür. Bu dava, çeşitli nedenlerle açılabilir. En yaygın tahliye nedenleri şunlardır:

 • Kira bedelinin ödenmemesi: Kiracı, kira bedelini ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse, kiraya veren tahliye davası açabilir.
 • Kiralananın amacı dışında kullanılması: Kiracı, kiralananı kira sözleşmesinde belirtilen amaç dışında kullanırsa, kiraya veren tahliye davası açabilir.
 • Sözleşmenin sona ermesi: Belirli süreli kira sözleşmelerinde, sözleşmenin sona ermesi halinde kiraya veren tahliye davası açabilir.
 • Kiraya verenin konut ihtiyacı: Kiraya veren, kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu için konut ihtiyacı olduğunu belgeleyebilirse, kira sözleşmesi süresinin bitmesini beklemeden tahliye davası açabilir.

Tahliye Davası Süreci:

 1. Kiraya veren, tahliye sebebini belirterek ihtarname gönderir.
 2. İhtarnamedeki sürenin sona ermesine rağmen kiracı tahliye etmezse, kiraya veren Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası açar.
 3. Dava sırasında, taraflar delillerini sunar ve beyanlarını verir.
 4. Mahkeme, delilleri ve beyanları değerlendirerek tahliye kararı verip vermemeye karar verir.
 5. Mahkeme tahliye kararı verirse, kiracı icra yoluyla tahliye edilir.

Tahliye Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Dava açmadan önce ihtarname gönderilmesi zorunludur.
 • İhtarnamede, tahliye sebebi açıkça belirtilmelidir.
 • Dava, yetkili ve görevli mahkemede açılmalıdır.
 • Dava sırasında delillerin ve beyanların sunulması önemlidir.
 • Tahliye kararı kesinleşmeden kiracı tahliye edilemez.

tahliye davası açma süresi

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer

Kiracı tahliye davasının ne kadar süreceği, davanın nedenine, delillerin durumuna, mahkemenin iş yoğunluğuna ve tarafların itirazlarına bağlı olarak değişir.

Genel olarak:

 • Kirayı ödemememe: 6 ay ila 1 yıl
 • Kiralananın amacı dışında kullanılması: 4 ay ila 8 ay
 • Sözleşmenin sona ermesi: 2 ay ila 6 ay
 • Kiraya verenin konut ihtiyacı: 3 ay ila 7 ay

Ancak bu süreler:

 • Dava sırasında bilirkişi incelemesi veya keşif gibi işlemler yapılırsa uzayabilir.
 • Taraflar itiraz ederse ve dava üst mahkemelere taşınırsa daha da uzayabilir.

Ortalama olarak kiracı tahliye davası 6 ay ila 1.5 yıl arasında sürer.

Tahliye davasının süresini etkileyebilecek bazı faktörler:

 • Davanın karmaşıklığı: Dava ne kadar karmaşıksa o kadar uzun sürer.
 • Delillerin durumu: Delillerin açık ve net olması davanın kısa sürmesini sağlar.
 • Mahkemenin iş yoğunluğu: Mahkemenin iş yoğunluğu fazlaysa dava daha uzun sürer.
 • Tarafların itirazları: Taraflar itiraz ederse dava uzayabilir.

Kiracı tahliye davası açmayı düşünüyorsanız:

 • Bir avukata danışmanız ve davanın ne kadar süreceği hakkında bilgi almanız tavsiye edilir.
 • Dava sırasında gerekli belgeleri ve delilleri hazır bulundurmanız önemlidir.
 • Davanın takibini ve gerekli işlemleri avukatınız aracılığıyla yapmanız daha hızlı sonuç almanızı sağlayabilir.

tahliye davası şartları

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası, Türk Borçlar Kanunu’nun 350. ve 351. maddelerinde düzenlenen bir dava türüdür. Bu davada, kiraya veren veya kanunda belirtilen yakınları, kiralanan taşınmaza ihtiyaç duymaları halinde kiracının tahliyesini talep edebilirler.

Dava Şartları:

 • Taşınmazın ihtiyacının gerçek ve samimi olması: Kiraya verenin veya yakınlarının taşınmaza gerçekten ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın samimi olması gerekir.
 • İhtiyacın dava açıldığında devam ediyor olması: Dava açıldığında ihtiyaç ortadan kalkmışsa tahliye davası reddedilir.
 • Taşınmazın kiraya veren veya yakınlarının ihtiyacını karşılayacak durumda olması: Taşınmazın ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve konumda olması gerekir.
 • Kira bedelinin ödenmiş olması: Kiracı kira bedelini aksatmadan ödüyorsa dava açılamaz.

Dava Süreci:

 • Arabuluculuk: 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurulması zorunludur. Arabulucuya başvuru dilekçesi, dava açma harcının %1’i kadar bir harç ile birlikte verilir.
 • Dava açılması: Arabuluculuk sonucunda anlaşmaya varılamaması halinde dava açılabilir. Dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.
 • Dava aşaması: Davada, kiraya veren veya yakınlarının taşınmaza ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın gerçek ve samimi olduğunu ispatlaması gerekir. Kiracı ise bu ihtiyacın gerçek olmadığını veya taşınmazın ihtiyacı karşılayacak durumda olmadığını savunabilir.
 • Mahkeme kararı: Mahkeme, tüm delilleri değerlendirdikten sonra davanın kabulüne veya reddedilmesine karar verir.

Tahliye Kararı Verilmesi Halinde:

 • Tahliye süresi: Tahliye kararı kesinleştikten sonra kiracıya 6 ay süre tanınır.
 • Tazminat: Kiraya veren, kiracıya taşınma masrafları ve uğradığı zararlar için tazminat ödemek zorundadır.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvurulması zorunludur.
 • Kiraya veren veya yakınlarının taşınmaza ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın gerçek ve samimi olduğunu ispatlamak önemlidir.
 • Kiracı, tahliye dava karşısında savunma hazırlamak için bir avukata danışabilir.

Konuyla İlgili Mevzuat:

 • Türk Borçlar Kanunu Madde 350-351
 • Arabuluculuk Kanunu: URL Arabuluculuk Kanunu

Ek Bilgiler:

 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davası ile ilgili daha detaylı bilgi için bir avukata danışabilirsiniz. MET Hukuk Danışmanlık olarak tecrübeli Kira Avukatlarımız ile İstanbul’da sizlere hizmet vermekteyiz. İstanbul Kira Avukatı hizmetimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • Yargıtay: URL Yargıtay kararlarını inceleyerek benzer davalarda nasıl karar verildiğini görebilirsiniz.

tahliye davası dilekçe örneği

Tahliye Davası Dilekçe Örneği

 

MAHKEMESİNE

DAVACI: (Ev Sahibinin Adı Soyadı)

T.C. Kimlik No: (Ev Sahibinin T.C. Kimlik Numarası)

Adres: (Ev Sahibinin Adresi)

VEKİLİ: (Avukatın Adı Soyadı)

T.C. Kimlik No: (Avukatın T.C. Kimlik Numarası)

Adres: (Avukatın Adresi)

DAVALI: (Kiracı Adı Soyadı)

T.C. Kimlik No: (Kiracı T.C. Kimlik Numarası)

Adres: (Kiracı Adresi)

DAVA KONUSU: Tahliye ve Alacak

DAVA DEĞERİ: (Dava Bedeli) TL

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin ………. adresinde bulunan ve ………. ada ………. parsel sayılı taşınmazdaki ………. kat ………. numaralı daire, ………. tarihinde davalıya aylık ………. TL kira bedeli ile kiraya verilmiştir.
 2. Davalı, ………. tarihinden beri kira bedelini düzenli olarak ödememektedir. Son olarak, ………. ayına ait ………. TL kira bedeli ödenmemiştir.
 3. Müvekkilim, kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle davalıya ihtarname göndermiş ve kira bedelinin ödenmesini veya taşınmazın tahliyesini talep etmiştir.
 4. Davalı, ihtarnameye rağmen kira bedelini ödememiş ve taşınmazı tahliye etmemiştir.
 5. Müvekkilim, taşınmazı kendi ihtiyacı için kullanmak istemektedir.

HUKUKİ SEBEPLER:

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre, “Kiracı, kiraya verenin yazılı bildirimine rağmen kira bedelini yasal ödeme süresi içinde ödemezse, kiraya veren, kira sözleşmesini feshederek taşınmazın tahliyesini dava edebilir.”

Aynı kanunun 350. maddesine göre, “Kiraya veren, kiraya verilen taşınmazı, kira sözleşmesinin kurulmasından önce veya kira süresi içinde, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer aile üyeleri için konut gereksinimini karşılamak amacıyla kullanma zorunluluğu varsa, kira sözleşmesini feshederek taşınmazın tahliyesini dava edebilir.”

DELİLLER:

 • Kira Sözleşmesi
 • İhtarname
 • Taşınmazın müvekkilime ait olduğuna dair tapu belgesi
 • Nüfus kayıt örneği

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 1. Davalının ………. adresinde bulunan ve ………. ada ………. parsel sayılı taşınmazdaki ………. kat ………. numaralı daireden tahliyesine,
 2. Davalının müvekkilime ………. TL kira bedeli borcunun ödenmesine,
 3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine,

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……../…../2024

Davacı Vekili

Avukat

……../…../2024

Davacı

……../…../2024

Davalı

(Davalının imzası)

Not: Bu dilekçe örneği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Hukuki bir sorununuz varsa bir avukata danışmanız tavsiye edilir.

Kira Avukatı İstanbul konusunda sizlere hizmet veriyoruz. Sizlerde haklarınızı ve yükümlülüklerinizi öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ayrıca kira tespit davası nedir nasıl açılır, ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi, kiracı hakları nelerdir, kira uyarlama davası nedir nasıl açılır öğrenmek için bağlantıları ziyaret edebilirsiniz.

Hemen Ara