Miras HukukuVASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI, NEDİR? NASIL AÇILIR?

5 Kasım 20230

Vasiyetnamenin açılması davası nedir? Vasiyetname, miras bırakanın malvarlığının ölümünden sonra geçerli olmak üzere mirasçılarına devrini düzenlediği tek taraflı irade beyanıdır. Vasiyetnamenin açılması vasiyetnamedeki tasarrufların anlaşılması ve gerçekleştirilmesi için yapılan işlemdir. Dava Sulh Hukuk Mahkemesince re’sen , yasal mirasçılar veya diğer ilgililerin istemi üzerine açılır. Vasiyetname el yazılı, resmi ve sözlü vasiyetname olmak üzere 3 şekilde düzenlenmektedir.

El yazılı bir şekilde düzenlenen vasiyetnamede muris vasiyetnameyi muhafaza etmek için bir kişiye ya da notere teslim etme durumunda vasiyeti mahkemeye teslim edecek kişi vasiyetnameyi elinde bulunduran kişi ya da kurumdur. (Vasiyetname noterde bulunuyorsa mahkemeye teslim edecek kurum noterliktir.).

Sözlü vasiyetname olağanüstü durumlarda gerçekleşen vasiyetname şeklidir. Vasiyetname yapılırken vasiyetçi ile iki tanığa bildirilir. Tanıkların vasiyetnameyi yazıya geçirmesi ve mahkemeye iletmesi gerekir.

Resmi vasiyetname genellikle bir noter huzurunda düzenlenir bu sebepten bir sureti noterlikte saklanır. Noterler bu durumu Nüfus Müdürlüğüne bildirir ve Nüfus Müdürlüğü vasiyet bulunduğuna dair şerh koyar ve kişinin ölümünden sonra noter vasiyetnameyi Cumhuriyet Başsavcılığına tevdii eder. Savcılık vasiyetnameyi görevli mahkemeye iletir. Bu durumda mirasçıların vasiyetnameyi mahkemeye iletme sorumluluğu bulunmaz.

Vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın teslimden itibaren 1 ay içinde miras bırakanın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Vasiyetname okunurken mirasçılar ve diğer ilgililer diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır. Vasiyetname okunma işleminden sonra terekeden hak sahibi olanlara vasiyetnamede kendilerine ilişkin kısımları hakim tarafından tebliğ edilir.

Vasiyetnamenin açılma davası

VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI NE KADAR SÜRER?

Kesin olmamakla birlikte vasiyetnamenin açılması davası 6 ay-1 sene kadar sürmektedir. MET Hukuk Danışmanlık olarak İstanbul’da miras hukuku davalarıyla ilgilenmekteyiz. Deneyimli avukatlarımız ile sizlere İstanbul’da Miras Avukatı hizmeti vermekteyiz. Sizlerde miras avukatlarımız ile dava sürecinizi hızlandırabilirsiniz.

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Dava vasiyetnameyi düzenleyen vasiyetçinin ölmeden önceki son yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI

Vasiyetname, yasanın öngördüğü şekil şartlarına uygun düzenlenmemişse ya da vasiyeti düzenleyenin iradesinin sakatlanması sonucu yapıldığı anlaşılırsa vasiyetnamenin iptali istenebilir. İptal davası tasarrufun iptal edilmesinde vasiyet alacaklısı veya menfaati bulunan mirasçı tarafından açılabilir.

Dava, vasiyetnamenin tamamının veya bir kısmının iptaline ilişkin olabilir.  Vasiyetnamenin iptali davasının açılması için gereken sebepler:

Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, (Miras bırakanın Akıl zayıflığı ya da akıl hastalığı olması, 15 yaşından küçük olması, 65 yaşından büyük ise akıl sağlının yerinde olduğuna dair rapor alınmaksızın vasiyetname düzenlenmesi)

Tasarruf korkutma, yanılma, aldatma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

Tasarrufun içeriği, bağlandığı yüklemler veya koşullar ahlaka veya hukuka aykırı ise,

Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa (Örneğin sözlü vasiyetnamede 2 tanık olmadan düzenlenmesi)  vasiyetnamenin iptali davası açılmaktadır.

Vasiyetnamenin iptali davası açılması için süre Türk Medeni Kanunu Madde 559’da ‘ İptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve herhâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihi üzerinden, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıliyiniyetli davalılara karşı on yıl geçmekle düşer. ‘ olarak düzenlenmiştir. Dava sonucunda vasiyetnamenin iptaline hükmedilmesi durumunda vasiyetname hiç yapılmamış sayılmaktadır. Başka bir vasiyetname mevcut değilse tereke miras hukuku hükümlerine göre paylaştırılır.

İstanbul miras avukatı

VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI NE KADAR SÜRER?

Tam kesin olmamakla birlikte dava süreci 6 ay-1 sene kadar sürmektedir. Dava sürecinin daha hızlı ilerlemesi için deneyimli avukatlarımız ile iletişime geçebilir ve dava sürecinizde destek alabilirsiniz. MET Hukuk Danışmanlık olarak, miras hukuku davalarında deneyimli avukatlarımız ile İstanbul’da ki danışanlarımıza hizmet vermekteyiz.

YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME?

Türk Medeni Kanunu Madde 576.- Miras, malvarlığının tamamı için miras bırakan kişinin yerleşim yerinde açılır. Miras bırakan kişinin tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

Görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Vasiyetnamenin açılması ve vasiyetnamenin iptali davalarında bir miras avukatından yardım almak oldukça önemlidir. Uyuşmazlık halinde Miras Hukuku konusunda uzman miras avukatı ekibimizden destek alabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Met Hukuk Danışmanlık
Türkali Mah. Ihlamurdere Cd. No:53 D:kat:2 Beşiktaş/İstanbul
0545 873 05 00
info@methukukdanismanlik.com

Danışmanlık Hizmeti

Tüm Hakları Saklıdır.

Kopyalanamaz © MET Hukuk Danışmanlık  2023

Hemen Ara